شانزدهم خرداد:   ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

   خشنودی از قطع مصرف و اینکه مصرف کننده ای را می بینم که در هوای پاک تابستان یا زمستان محیط اطراف خود را آلوده می کند مرا بیشتر مصمم می کند تا به راه خود ادامه دهم. وقتی کسی را در حال مصرف می بینم برای او دعا می کنم. همیشه به یاد دارم قطع مصرف را انتخاب و از چیزی محروم نشده ام. نیکوتین دشمن من است و هیچ وقت دوست من نبوده. مصرف نیکوتین همیشه یک مشکل است نه راه حل. سلامتی بسیار ارزشمند است و مصرف نیکوتین سلامت را به خطر می اندازد. قطع مصرف نیکوتین برای من یک معجزه است و بابت این هدیه از خداوند ممنونم. اکنون دیگر مجبور به مصرف نیستم و با مصرف کننده در عذاب احساس همدردی می کنم.

برای امروز با خشنودی، آزادی را بر اعتیاد نیکوتین ترجیح می دهم.