"این گامی است که مردها را از پسرها جدا مـی کنـد." تفـاوت میان تلاش برای رسیدن به اهدافی که خودتان تعیین کرده اید و به آن هدف عالی یعنی خداوند.گفتند ما باید با تمام وجود بخـواهیم کـه هدفمان به سمت کمال باشد. آن لحظه که می گوییم: "نه، هرگـز!".چشمانمان را به روی رحمت خداوند می بندیم. این همـان نقطـه ای است که در آن اهداف محدودمان را رهـا کـردیم و بـه سـمت آنچـه خداوند برایمان مقدر کرده حرکت کردیم. (دوازده گام و دوازده سنت)
 
آیا آماده ام تا خداوند این عیب هـا را از وجـودم پـاک کنـد؟ آیـا سرانجام فهمیده ام که نمی توانم خودم را نجات دهـم؟ بـه ایـن بـاور رسیده ام که نمی توانم. اگر من ناتوانم، اگر بهترین برنامه هایم غلـط از آب در می آید، اگر آرزوهایم همه از سر خودخواهی است و اگر دانش و اراده ام محدود است، پس آماده ام آنچه خداوند برای زندگی ام در نظـر گرفته با آغوش باز بپذیرم.