دعای صادقانه                               15خرداد

«اگرچه عمل کردن بر اساس صداقت دشوار است، اما سزاوار بیشترین پاداش است.»

کتاب پایه

v

صادق بودن را چقدر مشکل میپنداریم! بسیاری از ما وقتی به NA میآییم از اینکه چه اتفاقی در زندگی ما افتاده، چنان سردرگم هستیم که گاهی ماهها و سالها طول میکشد به این سردرگمی سر و سامان دهیم. حقیقت گذشته ما همواره همان طور که گفتهایم نیست. چگونه میتوانیم راستگوتر بودن را شروع کنیم.   

بسیاری از ما صداقت در هنگام دعا را آسانترین راه مییابیم. گاهی اوقات متوجه میشویم که از باز گفتن کل حقیقت به معتادان انجمن خود رنج میبریم. احساس اطمینان میکنیم اگر بگذاریم دیگران ما را همان طور که واقعاً هستیم بشناسند، پذیرفته نخواهیم شد. زندگی کردن طبق انتظار خود با تصویر "بینهایت آراسته و فوقالعادهای" که بسیاری از ما مجسم کردهایم، دشوار است! در دعا از سوی نیروی برتر خود مورد اجابت قرار میگیریم و این امر به ما اجازه میدهد راز دل خود را صادقانه آشکار کنیم.  

وقتی این صداقت را در ارتباط با خداوندی که درک میکنیم به کار میگیریم، اغلب متوجه تأثیر خفیف آن بر ارتباطات خود با دیگران میشویم. به صادق بودن عادت میکنیم. در هنگام صحبت در جلسات و کار کردن با دیگران عمل صادقانه را شروع میکنیم. در عوض، متوجه غنی شدن زندگی خود از طریق روابط دوستانه عمیق میشویم. حتی درمییابیم میتوانیم با خود نیز صداقت بیشتری داشته باشیم، یعنی با مهمترین فردی که باید با او صادق باشیم.

صداقت یک ویژگی است که با تمرین پرورش مییابد. راستگویی کامل، همیشه آسان نیست، اما وقتی این کار را هنگام ارتباط با نیروی برتر خود شروع کنیم، ابراز صداقت خود به دیگران را آسانتر مییابیم.

v

فقط برای امروز:  با خداوند، خود و دیگران صادق خواهم بود.