15 خرداد
بهبودی بی پایان است
خیلی عالی می شد اگر میتوانستم این دوازده قدم رو در یک زمان به طور کامل کار کنم و سپس هرگز مجبور نباشم دوباره روی آنها کار کنم. اگر این قدمها آنچنان در روح ، جسم و احساس من ریشه میدواند که تمان وجودم را در بر میگرفت، دیگر نه نگرانی بیشتر ی وجود داشت نه ترس واضطراب یا رنجشهای بیشتری بود. سه قدم اول، قدمهای آگاهی وپذیرش هستند:اقرار کرده ام که عاجزم؛ به این باور رسیدم که نیروی بزرگتر از خودم وجود دارد؛ و میدانم لازم است اراده وزندگیم را به نیروی برترم بسپارم. معتقدم که اگر به خودم کمک کنم، نیروی برترم هم میتواند به من کمک کند. سپس قدمهای چهار الی نه، قدمهای عملی هستند: ترازم را گرفته ام، به نقص هایم اقرار کردم و کاملا آماده هستم تا خداوند آنها را برطرف کند. وقت جبران کردن من هم فرا رسیده. سرانجام به سه قدم اخر یعنی قدمهای نگهدارنده می رسم، که بدون اینها از رشد ویادگیری باز می مانم. بدون این سه قدم اخر نمی توانم پیام بهبودی را به دیگران برسانم. که این کار در نوع خود یکی از مهمترین جنبه های برنامه نارانان است.
بهبودی یک فرایند بی انتهاست. من همیشه در زندگیم معتادانی خواهم داشت ، چه پاک باشند یا نباشند. به این درک رسیده ام که این برنامه راهی را در زندگیم به من پیشنهاد میکند که هیچگاه تصورش برایم امکان نداشت.
تفکری برای امروز :  شادی امروز من بستگی به شادی دیگران ندارد.برای معتادی که در زندگی دارم سپاسگزارم، که مرا در مسیر کشف خودم قرار داد.