پانزدهم خرداد
هیچ مشکلی تا ابد باقی نمی ماند مهم هم نیست که مشکل چقدر در بطن زندگیمان ادامه پیدا کند . هر آنچه که ما در این زندگی متغیر تجربه میکنیم مطمئنا گذراست ، حتی درد . معمولا شرایط سخت و دشوار باعث بوجود آمدن صفاتی در ما میشوند که در حالتها یا موقعیتهای دیگر ممکن است اصلا بروز نکنند مانند احساس شجاعت یا شکست و نیاز ما به یک انسان دیگر . تمامی تجربیات می توانند در رشد ما موئثرباشند . اما ممکن است که ما نیاز به شکیبایی داشته باشیم بعضی از زخمها زود بهبود نمی یابند . باید به آنها زمان داد . ضمن اینکه ما میتوانیم در طی رشد ، توانایی های تازه خودمان را که در حال گسترش است قدر بدانیم مانند ظرفیت در سوگواری و غم و تمایل به پذیرفتن مشکلات . بیایید شکستها و همین طور پیروزی ها و شادی هایمان را با هم تقسیم کنیم زیرا به وسیله آنها میتوان شجاع بود .

یاد آوری امروز

بی یاد داشتن این مطلب که تمام این مسائل و مشکلات گذرا هستند میتوانند در گذراندن یک روز سخت بسیار موثر باشد . من با خود در هتگام بروز مشکلات صبور خواهم بود . کمی عشق ورزیذن و توجه به شخص خودم میتواند همه چیز را برایم راحت تر کند .
" من احساس شایستگی میکنم نسبت به هر آنچه که زندگی به ارمغان می آورد و مخصوصا زمانی که از قدمهای 12 گانه و سنتهای 12 گانه ، شعارها نشریات ، حمایتهای مالی ، آیین نامه ها و مهمترین آنها ، از جلسات استفاده میکنم" .