پانزدهم خرداد:   ما به اندازه رازهای مان بیماریم.

یکی از چیزهایی که در انجمن آموختم صداقت با خود بود. دریافتم پنهان کردن رازهای درونی ما را بیمار و مانع پیشرفت در فرایند بهبودی است. برای بسیاری از ما رسیدن به صداقت با خود نیازمند زمان بود. با آشکار سازی عمیق ترین اسرار درونی و اقرار آن نزد خداوند و یک انسان دیگر در قدم چهارم، به صداقت با خود و دیگران رسیدیم. اکنون به این درک رسیده ام که هرگاه رازی را در خود پنهان کنم از بهبودی دور خواهم شد. افکار و احساسات ناخوشایندی که سعی در پنهان کردن آن ها می نماییم سمومی هستند که بهبودی را مسموم می سازند. تا وقتی نتوانم خود را به همین شکلی که هستم بپذیرم؛ بیماری اعتیاد کنترل زندگی را در اختیار خواهد داشت. سلامتی برایم حایز اهمیت است و با به کارگیری قدم های دوازده گانه آموخته ام سلامتی اولویت اول من است.

برای امروز به یاد خواهم داشت که صداقت با خود، تضمین سلامتم است.