عادت های گذشته را دور بریزید
اگر بخواهیم چیزی را از زندگی مان حذف کنـیم، پـنج پیـشنهاد اولمان چیست. آنها را بادقت بررسی کنید، زیرا داریم طاقى می سازیم که از میان آن به سمت آزادی می رویم. آیا الان آماده ایم تـا اجـازه دهیم خداوند تمام عیب هایی را که پذیرفته ایم از وجودمان پاک کند؟ (الکلی های گمنام)
 
گام شش آخرین گام برای آماده شدن است . با اینکـه هنـوز هـم خیلی دعا می کنم، امـا در ایـن شـش گـام هرگـز بـه طـور رسـمی درخواستی از قدرت برترم نکرده ام. متوجه مشکلاتم شده ام ، اعتقـاد پیدا کرده ام که راهی هست، تصمیم گرفته ام که به دنبال این راه حـل بگردم و درونم را پاک سازی کرده ام. حالا می پرسم: آیا می خواهم کـه هشیار بمـانم زنـدگی ام را تغییـر دهـم و عـادت هـای گذشـته ام را دور بریزم؟ باید تصمیم بگیرم که آیا واقعاً آماده تغییر هستم. آنچـه را که انجام دادم بررسی کردم و خواستم که خداوند تمام عیب های مرا از بین ببرد، آخر در گام بعدی به خالقم خواهم گفت که من مـشتاقم و از او درخواست کمک خواهم کرد. اگر تا حالا خودم را آماده کرده باشم و احساس کنم که می خواهم تغییر کنم، پس آماده ام تا گام بعدی را ادامه دهم. "اگر همچنان به عادتی چسبیده باشیم رهایش نخـواهیم کـرد، پس باید از خدا بخواهیم که کمکمان کند تا مـشتاق انجـام ایـن کـار شویم."( الکلی های گمنام)