14 خرداد
تغییر چیزهایی که میتوانم
یکی از بزرگترین موضوعها درباره برنامه نارانان اینست که چطور میتواند زندگیمان را عوض کند. به اعضایی در گروهم فکر میکنم که چگونگی رشد وشادتر شدنشان را مشارکت میکنند. بعضی از آنها چالشهای جدیدی در زندگیشان دارند وبعضی در حال خدمت در گروه هستند. عضوی میگفت سعی میکند فکر کند که اگر در زندگیش معتاد نداشت، چه کارهایی انجام می داد.این کار به اوکمک میکند تا تمرکز داشته باشد. من رشد و بهبودی را میبینم. با حضور بیشتر در نارانان، باید داشتن روابط بهتر در زندگیم را یاد میگرفتم. من میتوانم به وسیله خدمت کردن در سطح گروه و بالاتر، به روش های بیشماری سهیم شوم. با عشق وحمایتی که در نارانان دریافت میکنم، به خودم اطمینان دارم. میتوانم پیشرفتی را که بدست آورده ام ببینم وسرانجام به زندگیم برگردم. باید یاد میگرفتم حد ومرزهایی تعیین کنم امروز در زندگیم میتوانم تصمیم هایی بگیرم که هرگز در خواب هم امکان نداشت.
وقتی وارد برنامه شدم احساس کردم توانایی تغییر زندگی برایم امکان پذیر بوده، در صورتی که حاضر بودم که از آن استفاده کنم. کارکرد برنامه نارانان بهبودی را به درون زندگیم آورده است. پس برای حفظ سلامت عقل، باید در مورد بهبودیم جدی باشم. من میتوانم در مورد تصمیم هایم و نتایج آن یا پیامد کارها و واکنش هایم فکر کنم. ناگهان میبینم که فرد جدیدی پدیدار میشود و تغییرات در زندگیم جای می گیرد.
 تفکری برای امروز :  《باز هم به جلسه بیا، اگر برنامه را کار کنی موثر است و اگر نه نتیجه ندارد، پس روی آن کار کن چون ارزشش را داری.》این گفته هایی است که با خودم تکرار میکنم تا به ایجاد تغییرات لازم در زندگی ادامه دهم و آن را با تازه واردان گروه در میان می گذارم تا بتوانند امید وشهامت برگشتن به جلساتمان را بدست بیاورند.