چهاردهم خرداد:   خدایا شکرت که عاقبت آزاد شدم.

   در گذشته فکر می کردم آزادم. مصرف سایر مواد مخدر را قطع کرده بودم. روزی متوجه شدم نیکوتین هم یک ماده مخدر است. مصرف نیکوتین مرا از برقراری ارتباط آگاهانه با خداوند بازداشته بود. از وقتی در دبیرستان مشغول تحصیل بودم در جهت قطع مصرف تلاش می کردم. من در ورزش فوتبال و بسکتبال فعالیت کرده بودم امّا به دلیل کمبود تنفس، دیگر نمی توانستم حتی مسیری یک کیلومتری را بدوم. از شانزده تا پنجاه و هشت سالگی بارها و بارها به شیوه های گوناگون اقدام به قطع مصرف نمودم، اما هرگز موفق به باقی ماندن در قطع مصرف نشدم. عاقبت با یک انجمن دوازده قدمی آشنا و از مخدرهای دیگر پاک شدم. تصور می کردم از طریق آن انجمن قادر خواهم بود قطع مصرف نیکوتین کنم، اما موفق نشدم. پس از مدتی به جلسات نیکوتینی های گمنام راه پیدا کردم. این انجمن به راستی برایم رهایی بخش بود و اکنون می فهمم منظور "مارتین لوترکینگ" چه بود.

برای امروز بابت هدایت شدن در مسیر آزادی از خداوند سپاسگزارم.