دوازدهم خرداد:   به دنبال حقیقت نمی گردم. فقط باورهای زندگی بخش را جایگزین باورهای غلط می کنم.

   یکی از بهترین دستاوردهای بهبودی برای من رسیدن به ارتباطی آگاهانه با خداوند بود تا به درکی از او برسم. در دوران مصرف برای رسیدن به خدا تقلا می کردم. در انزوا و بی هیچ ارتباط روحانی در زندگی دست و پا می زدم. اعضای انجمن به من آموختند تا ارتباط آگاهانه با خداوند را ارتقاء بخشم. در قدم های دوازده گانه آموختم فقط برای آگاهی از خواست خدا و قدرت به انجام رساندن آن دعا کنم. خواست و اراده خداوند برای من مصرف نیکوتین نیست بلکه رساندن پیام به معتادیست که هنوز در عذاب است. من بر این باورم که خداوند یار و همراهم در زندگیست. شاید مهم نباشد که بدانم خدا کیست یا چیست! اما بسیار مهم است که به این نیرو اعتماد و ارتباطی عمیق با او برقرار کنم.

برای امروز دعا می کنم و ایمان دارم خواست خدا برای من شاد و مسرور بودن است.