تغییر در دیدگاه
نگاهمان به زندگی عوض خواهد شد. (الکلی های گمنام)
 
وقتــی مــشروب مــی خــوردم، دیــدگاهم کــاملاً خودخواهانــه و خودمدارانه بود؛ خواست من و راحتی من بر همه چیز اولویت داشـت. حالا که هشیارم، دیگر خودبینی ام دارد از بین می رود. نگاهم به زندگی و مردم دارد تغییر می کند. دیدگاهم با عمل تغییر کرد. با به کار بستن گام ها، شرکت در جلسات و انتقال پیام انجمن، می توانم سلامت عقلـی ام را بازیابم. عمل کلمه جادویی است! با نگاهی مثبت و یاری رساندن و عمل به برنامه های انجمن، می توانم هشیار بمانم و به دیگران کمک کنم تا هشیاری شان را بدست آورند. حالا دیدگاهم این است که مایلم هـر بهایی را برای هشیار ماندن بپردازم!