11خرداد
ترس
اگر در افکار منفی افراط کنم،خود را در معرض نگرانی در مورد چیزهایی که شایدهرگز اتفاق نیفتد قرار میدهیم. نتایج این رفتار ، نگرانیهای بیهوده وامکان تاثیرات بد، روی من است. میدانم آرامش وآسایش من، به طور حتم زحمت دارد. پس چرا هنوز در اندیشه افکار ترسناک هستم؟ ایا نمیتوانم انها را رها کنم؟ نمیتوانم اعتماد کنم؟ پس اگر معتاد لغزش کند چه میشود؟ آیا من در بعضی نقصهای خودم لغزش نداشته ام؟
وقتی خودم را غرق در افکار منفی میبینم، از ابزارهای برنامه نارانان استفاده میکنم. با راهنمایم یا یک عضو دیگر تماس میگیرم و در مورد نگرانیهای خود برای رها کردن ترسم صحبت میکنم نشریات نارانان را میخوانم. به خودم یاد اوری میکنم که نمیتوانم.  اینده را ببینم واین نگرانی هیچوقت تمام نمیشود یا از بعضی اتفاقات جلوگیری نمیکند. سپس نگرانیهایم را به نیروی برترم میسپارم وبه خودم میگویم اگر در زمان حال بمانم بهتر است. باید اینده وبقیه دنیا را رها کنم.
تفکری برای امروز :  وقتی از فردا خبر ندارم، باید روز به روز زندگی کنم. بنابراین در مورد فردا واینکه چه میشود، به زندگیم آرامش واسایش نخواهد اورد. ایجاد رفتارهایی که صمیمیت مرا نسبت به دیگران واعتماد به نیروی برترم را نشان بدهد، چیزی را که میخواهم به همراه خواهد داشت، یعنی یک زندگی متعادل به دور از بالا وپایین شدنهای ترسناک بخاطر ترس ونگرانی وسواس گونه .