یازدهم خرداد:   تو برگزیده خداوندی!

   سال ها به خاطر اعتیاد نیکوتین و ناتوانی در برابر آن، خود را سرزنش می کردم. احساس بی کفایتی و بی ارزشی کرده و در شکنجه روحی به سر می بردم. حتی اکنون پس از قطع مصرف نیز اگر مراقب نباشم به آزار و شکنجه روحی خود می پردازم. البته اکنون خودآزاری های من به خاطر کشیدن سیگار نیست بلکه به خاطر فعال شدن نواقص اخلاقی است. در جلسات در مشارکت ها می شنوم: ما با خود مهربان شده ایم. به خاطر کارهای خوبی که انجام می دهیم خوشحال و شکرگزاریم و تمام کوشش خود را در زندگی به کار می بندیم. من آموخته ام یک روز پاک یک روز موفق است و قدم دهم ابزاری است که مرا در قطع مصرف باقی نگه می دارد. آموخته ام خود را تشویق و به خود پاداش دهم. اوقاتی را در آرامش و سکوت سپری کنم، به خاطر رهایی از اعتیاد نیکوتین شکرگزار باشم، به طور مرتب در جلسات شرکت کنم، راهنمایی تازه واردان را بر عهده گیرم و در هر شرایطی سعی کنم در مسیر بهبودی باشم.

برای امروز به یاد خواهم داشت کامل نخواهم شد و راه هایی برای پاداش دادن به خود انتخاب می کنم.