آمادگی برای خدمت به دیگران
جامعه ما به این نتیجه رسید که فقط یک مأموریتِ والا هـست: رساندن پیام انجمن به کسانی که نمی دانند راهی برای رهایی هست. (دوازده گام و دوازده سنت)
 
همچنان که به یکدیگر برای رشد کمک می کنیم، پرتو آزادی بـر دوستان الکلی ام می درخشد. گام هایی که باعث بهبـودی ام شـد هـرکدام آغازی کوچک بودند، اما هر گام نردبانی ساخت برای بیرون آمدن از سیاه چال ناامیدی و رفتن به سوی امید. صداقت ابزاری شد تا با آن زنجیرهایی که مرا احاطه کرده بودند، بـشکنم. راهنماهـا کـه سـنگ صبورهای دلسوزی هستند، کمک می کنند تا به درستی پیام انجمن را که به سوی آزادی هدایتمان می کند، بشنویم. از خدا خواستم تا شجاعت زندگی در چنین راهی را به من بدهـد که شاید گواه خواست اوست. این مأموریت مرا آزاد کرد تا هـدایایم را از طریق روحیه آمادگی خدمت به دیگران، تقسیم کنم.