10 خرداد
سرم به کار خودم باشد


در نارانان ما یاد میگیریم که هرفردی توانایی حل مشکلات خود را دارد. وقتی کنترلمان را روی زندگی از دست میدهیم، اغلب به خاطر این است که بسیار درگیر این مسئله هستیم که زندگی دیگران را سرو سامان دهیم.  برای من حل کردن مشکلات دیگران از حل مشکلات خودم آسانتر است و به من احساس مفید بودن میدهد.
یک بار برای دو روز از محل کارم مرخصی گرفتم تا به شرکت بیمه و مراکز تحقیقی وباز پروری ، جهت فرستادن عزیزم برای معالجه تلفن بزنم. ولی وقتی لیست مراکز بازپروری و زمانهای پذیرش آنها را به عزیزم دادم ، او از تلاشی که من برایش کرده بودم تشکر نکرد. همچنین وقتی به محل کارم برگشتم یک فرصت مهم را از دست داده بودم وکارفرمایم به من اخطار انضباطی داد.
کارکردن قدمهای نارانان به من یاد دادکه مسئول پیشبرد زندگی دیگری نیستم و سهمی ندارم. اگر در زندگیم سعی کنم که به کنترل معتاد ادامه دهم نه تنها کنترل  زندگی ام را از دست میدهم بلکه فرصت حل مشکلات در زمان و روش خودش را از او میگیرم.
تفکری برای امروز :  اگر سرم به کار خودم باشد وروی پیشرفت خودم کنترلی ام کار کنم ممکن است من به یک الگو برای هر یک از اطرافیانم که از آنها مراقبت میکنم، تبدیل شوم. امروز نه تنها کنترل نمیکنم بلکه تحت کنترل هم نیستم.