دهم خرداد:   اگر دیدی خداوند همه درها را به رویت بسته، بدان بیرون طوفان است.

   در دوران مصرف در فصل زمستان حداقل یک بار به برونشیت مبتلا می شدم. وقتی شدت می یافت به پزشک مراجعه می کردم. هر زمستان در کلینیک پزشک می گفت: سیگار عامل برونشیت شماست. پرونده شما نشان می دهد حداقل سالی یک بار به برونشیت مبتلا می شوید. قبل از اینکه به سلامت خود بیشتر صدمه بزنید سیگار را ترک کنید. وقتی از کلینیک بیرون می آمدم عصبی بودم زیرا بار دیگر دکتری جوان مرا نصیحت کرده بود. به خود می گفتم سیگار مسبب برونشیتم نیست. سیگاری روشن می کردم و به سرفه می افتادم. امروز با اطمینان می گویم از وقتی قطع مصرف کردم هرگز مبتلا به برونشیت نشده ام.

برای امروز، دعا می کنم هر وقت خداوند حقیقت را نشانم می دهد، آن را باور کنم.