هدف اولیهٔ ما
هر چه انجمن بیـشتر بـه هـدف اولیـه اش وفـادار باشـد، تـاثیر کمک هایش در همه جا بیشتر خواهد بود. (الکلى های گمنام بالغ می شود)
 
با شکرگزارى است که من روزهای اول عـضویت در انجمـن را بـه خاطر می آورم و نیز آن پیشگامان عاقل و دوست داشتنی را که اعـلام کردند ما نباید از مسیر هدف اولیه مان منحرف شویم، یعنی باید پیـام انجمن را به الکلی هایی که هنوز رنج می کشند برسانیم. می خواهم مراتب احترام خود را نسبت به کـسانی کـه در زمینـه اعتیاد به الکل زحمت می کشند ابراز کنم، و همیشه به یـاد دارم کـه انجمن تنها با همّت خودش توانست به اینجا برسد. باید به خاطر داشته باشم که انجمن هیچ حق انحصاریى در ایجـاد معجـزه نداشـت و مـن همیشه بی نهایت از خدای مهربـان متـشکرم کـه تـشکیل انجمـن را ممکن کرد.