9 خرداد
مراقبت از خود

دریافتم که نارانان نه تنها در مورد اعتیاد بلکه در تمام زمینه های زندگی به من کمک کند. شغل من پر از استرس و قرار ملاقات است که نیاز به برنامه ریزی محکم دارد. هفته گذشته بیست جلسه را برنامه ریزی کردم. حتی بعد از اطلاع ویادآوری من، بعضی سر وقت حاضر شدند وتعداد کمی برای برنامه ریزی مجدد تلفن زدند. کارها همانطور که برنامه ریزی شده اند پیش نمی روند. انتظار داشتم هفته ام به آرامی بگذرد. قبل از اینکه به جلسه نارانان بروم، قدم ها را کار کنم واز سایر ابزارهای برنامه استفاده کنم؛ در مورد اینکه چقدر این افراد بی ملاحظه اند، باچه جراتی تعهدی را ایجاد میکنند و واز آن پیروی نمیکنند، دچار وسواس فکری شده بودم.

یاد گرفتم که نمیتوانم از دیگران انتظار داشته باشم که همان اولویتها مرا داشته باشند. میتوانم با برنامه ریزی کاری که انجام میدهم از خود مراقبت کنم وزمانی که ناامیدم انتظارم را رها کنم. میتوانم نا امیدی را اعتراف کنم وهمچنین تصمیم بگیرم چه احساسی داشته باشم. میتوانم با هر چیزی همانطور که هست بجای احساس رنجش در صلح باشم. به مثبتها نگاه کنم واز افرادی که سر وقت حاضر میشوند قدر دانی کرده ودرک کنم چرا که بعضی نیاز به برنامه ریزی مجدد دارند.
تفکری برای امرور :  من از خودم، برنامه ریزی ام، احساساتم و نیازهایم مراقبت میکنم. نباید از دیگران جدا بیفتم و بتوانم از خشم ورنجش آزاد باشم واز لحظات زندگی لذت ببرم.