تحمل واقعی
تنها شرط لازم برای عضویت در انجمن ایـن اسـت کـه بخـواهی مشروب را کنار بگذاری. (دوازده گام و دوازده سنت)
 
قبل از اینکه به انجمن بیایم مختصری درباره سنت سـوم شـنیده بودم. وقتی به انجمن پیوستم، نتوانستم خودم، اعتیادم بـه الکـل یـا قدرت برتر را بپذیرم. اگر برای عضویت شرطی جسمی، ذهنی، اخلاقی یا مذهبی قائل بودند، حتما تا حالا مرده بودم. بیل دبلیو در برنامـه ای درباره سنت ها که بر روی نوار کاست ضبط شده گفت که سنت سـوم ویژگی ای برای آزادی فردی است. تاثیر گذارترین عامل برای من ایـن بود که احساس کنم از سوی اعضایی پذیرفته شده ام که بـا تحمـل و پذیرفتن من به سنت سوم عمل کردند . احساس می کنم که پذیرفتـه شدن عشق است و عشق چیزی اسـت کـه خداونـد بـرای مـا مقـدّر کرده است.