7 خرداد                             همان طور که درک میکنیم

«زندگی خود را بررسی کردیم و به اینکه واقعاً چه کسی هستیم، پی بردیم. فروتنی واقعی به معنای این است که بپذیریم خود باشیم و بدین منظور صادقانه تلاش کنیم.»

کتاب پایه

v

در دوران مصرف، مقتضیات بیماری ما شخصیت ما را تعیین میکرد. ممکن بود برای به دست آوردن "مواد مخدر" به هر کس یا چیزی که لازم بود تبدیل شویم. ماشینهای بقا بودیم، به طوری که با همه شرایط دوران مصرف به راحتی سازگار میشدیم.

وقتی بهبودی خود را آغاز کردیم، قدم در زندگی جدید و متفاوتی نهادیم. بسیاری از ما درباره اینکه چه رفتاری برای ما در چه شرایطی مناسب است، عقیدهای نداشتیم. برخی از ما طرز صحبت کردن با مردم، لباس پوشیدن یا رفتار کردن در مکانهای عمومی را نمیدانستیم. نمیتوانستیم خود باشیم، زیرا دیگر خود را نمیشناختیم.

قدمهای دوازدهگانه روش سادهای را برای شناخت واقعی خویشتن ارائه میدهد. از ویژگیهای مثبت و نواقص خود، از چیزهایی که درباره خود دوست داریم و چیزهایی که از آنها خیلی رضایت نداریم، پرده برمیداریم. از طریق نیروی التیامبخش قدمهای دوازدهگانه به تدریج پی میبریم افرادی هستیم که توسط نیروی برتری که درک میکنیم برای اینکه خودمان باشیم، خلق شدهایم. التیام واقعی وقتی شروع میشود که درک کنیم اگر نیروی برتر، ما را بدین گونه خلق کرده، پس اشکالی ندارد کسی باشیم که واقعاً هستیم.     

v

فقط برای امروز:  از طریق کارکرد قدمها میتوانم آزادی خود بودن را تجربه کنم، یعنی فردی باشم که نیروی برترم خواسته است.