7 خرداد
دیگر تنها نیستی

وقتی برای اولین بار به جلسه نارانان آمدم شک زیادی در مورد برنامه داشتم. باور نمیکردم که برنامه یا اعضای آن بتوانند به من کمک کنند.  آنها چطور میتوانستند اوضاع، طرز فکر واحساس ناامیدی مرا بهبود بخشند؟ مطمئن بودم که جلسات نارانان درست مثل سایر گروهای مردم نمیتواند دست وپا زدنهای مرا درک کنند. مجسم میکردم حاضر شده ام تا به خودم ثابت کنم که دلایلم درست است ونقطه نظراتم را توجیه کنم. وقتی به مشارکت هر فرد گوش میدادم عکس آن اتفاق افتاد.
میشنیدم که تک تک افراد همان اتفاقات، ناامیدی ها، سردرگمی و رنجشهایی را که من تجربه کرده بودم توصیف میکنند. برایم حیرت آور بود که پی بردم در این دست وپا زدنها تنها نیستم. همیشه به نظر میرسید که این مسایل خیلی محرمانه است وانگار فقط مال من است. یک نوع بیداری را تجربه کردم! شنیدم که دیگران هم مثل من درد کشیده اند و این فرآیندی بود که میتوانست سلامت ، آرامش وآسایش را به زندگیم بیاورد.
تفکری برای امروز :  هرچه تلاش میکنم به مشکلات دیگران رسیدگی کنم بیشتر میفهمم که چقدر بی تاثیرم. هر قدر با خودم درگیر میشوم خشم بیشتر غالب میشود و حالتم به افسردگی تبدیل میشود . وقتی برنامه رابه کار میبرم زندگی کمتر پیچیده است. امروز زندگی را آسان میگیرم و از اینکه میدانم تنها نیستم خوشحال خواهم بود.
《ذهن خود را باز بگذارید و تا میتوانید در جلسات شرکت کنید. آزادانه مشارکت کنید وبعد از جلسه سوالهای خود را بپرسید. بزودی دوستان جدیدی پیدا میکنید و خود را عضوی از گروه خواهید یافت.》
کتابچه آبی نارانان