هفتم خرداد:   به گونه ای زندگی کن که گویی فردایی نیست و اکنون ابدیّت توست!

بعضی از ابزارهایی که کشف کرده ام عبارتند از: نیروی برتر، مراقبه، باقی ماندن در قطع مصرف، به تعویق انداختن وسوسه، عملکرد و نوشیدن مایعات. کارهایی انجام می دهم که تاثیر مثبت بر من می گذارد نه کارهایی که فکر می کنم باید انجام شود. دریافته ام بزرگترین دلیل عقب ماندگی من در زندگی این بود که از ابزارهای روبرو شدن با مشکلات که یکی از قدرتمندترین آن ها دعا بود بهره نمی گرفتم. آرامش بیکران فقط با پذیرش و عشق ورزی به خود و دیگران میسر می گردد. رنج حاصل از مصرف نیکوتین هرگز با لذت بهبودی قابل قیاس نیست. البته در مسیر بهبودی رنج و دشواری هایی نیز وجود دارد، امّا در کنار این رنج و دشواری ها عشق، محبت، خلاقیت، شعف، عزت نفس، شادمانی و سایر احساسات زندگی بخش دیگر نیز وجود خواهد داشت. آیا انتخاب این مسیر بهتر از سوءاستفاده از جسم و روح و نتایج ناخوشایند حاصل از آن نیست؟

برای امروز، به بهبودی ادامه می دهم. رنج و دشواری را می پذیرم و آغوشم را برای عشق و مهربانی باز می کنم.