7 خرداد
عادت کردن به افراد و شرایط به طوری که به صورت عمل هر روزه در آید و بدون این عادت از امور عادی زندگی وا مانده باشم را وابستگی و هم‌وابستگی می‌گویند. مثل عادت به پرخوری، لجبازی، گریه کردن، بهانه‌آوردن، بیش از اندازه خوابیدن و افراط و تفریط کردن و...عادت به کسی که برایمان جالب و دوست‌داشتنی است، که برای‌مان بیماری هم‌وابستگی متقابل را به ارمغان دارد و عادت کردن به سرگرمی و شهرت و شغل، عادت به دیدار اطرافیان، عادت به قمار، عادت به بازی‌های اینترنتیی و الکل و نیکوتین و مواد مخدر و ... خداوندا: به من کمک کن تا با رهایی از عادت و وابستگی‌ و هم‌وابستگی‌ها فرصتی برای زندگی واقعی در آرامش و شادی و داشتن حق انتخاب را تجربه کنم. خداوندا: به من یاری بده تا ارزش‌های والای انسانی خودم را در خودم پرورش بدهم و آنها را جایگزین نواقص شخصیتی خودم نمایم. آیا من قادر هستم با قدرت خداوند تأثیر دیگران و تأیید طلبی آنها در مسیر زندگی نباشم و فارغ از اموری باشم که هیچ ارتباطی به من ندارند؟ خداوندا: من را در این جابجایی نواقص شخصیتی با فضیلت‌ها و ویژگی‌های انسانی که هیچ آشنایی با آنها را ندارم، یاری فرما.
خودم به تنهایی ارزشمند هستم!