گناهی از روی احساسات
هر روز سعی می کنیم کمی به سمت کمال خداوند پیش رویم . پس دیگر از روی احساسات گرفتار گناه نمی شویم.(از دیدگاه بیل)
 
وقتی اولین بار کشف کردم که حتی یک "نمی شود" هم در برنامه دوازده گام انجمن وجود ندارد، خیلی آزرده شدم،   آخر این کشف یـک دروازه بزرگ را پیش رویم باز کرده بود. فقط آن زمان بود که توانستم تشخیص دهم که انجمن برایم چه معنایی دارد: انجمن هرگز از "نمـی شـود" حـرف نمـی زنـد، بلکـه همیـشه "می شود" است. انجمن قانون نظامی ندارد، بلکه صرفاً آزادی است. انجمن برای عیب ها اشک نمی ریزد، بلکه برای برطرف کردن آنهـاشادی می کند. انجمن سرزنش نمی کند، بلکه باعث رستگاری می شود. انجمن به خاطر گناهانم در گذشته و حال، بر من خرده نمی گیرد. انجمن یعنی شکر کردن خدا به خاطر پیشرفت های امروزم.