5 خرداد                      نیروی موجود در گروه

«شناخت ما از نیرویی برتر به خود ما بستگی دارد....میتوانیم آن را گروه یا برنامه بنامیم و یا آن را خداوند بنامیم.»

کتاب پایه

v

بسیاری از ما تا وقتی عمق عجز خود در برابر اعتیاد را کاملاً نپذیریم، در شناخت نیرویی برتر مشکل خواهیم داشت. اما وقتی این مسئله را بپذیریم، اکثر ما حداقل تمایل داریم به درخواست کمک از نیرویی برتر از بیماری خود توجه کنیم. اولین تماس عملی ما با این نیرو در گروه NA است. احتمالاً اینجاست که باید شروع به گسترش شناخت خود از خداوند کنیم.

عشق بیچون و چرایی که اعضای NA در هنگام کمک به یکدیگر بدون انتظار پاداش ابراز میکنند، گواه بر وجود این نیرو در گروه است. تجربه جمعی گروه در بهبودی، خود نیرویی برتر از ماست، چراکه گروه از چیزهای مؤثر و غیر مؤثر دانش تجربی دارد. این حقیقت که معتادان هر روز شرکت در جلسات NA را ادامه میدهند، نشانهای از حضور نیرویی برتر است، نیروی جذاب و مهربانی که به پاک ماندن و رشد معتادان کمک میکند. 

همه این مسائل گواه بر وجود نیرویی است که در گروههای NA پیدا میشود. وقتی با ذهنی باز به اطراف نگاه میکنیم، هر یک از ما قادر به تشخیص نشانههای دیگری از این نیرو خواهیم بود. تا وقتی راهی را برای شرکت دادن این نیرو در زندگی روزانه خود پیدا میکنیم، فرقی نمیکند آن را خداوند، نیرویی برتر یا چیز دیگری بنامیم.

v

فقط برای امروز:  چشم و ذهن خود را بر نشانههای نیرویی که در گروه NA من وجود دارد، باز میکنم. از این نیرو برای پاک ماندن کمک میخواهم.