شکر گزاری روز افزون
شکرگزاری باید روز به روز بیشتر شود نه کمتر. (از دیدگاه بیل)
 
خیلی شکرگزارم که قدرت برتر من به من فرصت دوباره ای داد تا زندگی ارزشمندی را تجربه کنم. از طریق انجمن الکلـی هـای گمنـام، سلامتی ام را بازیافتم. تمام وعده هایی که داده بودند دارد در زندگی ام اتفاق می افتند. واقعا شکرگزارم که از بندگی الکل نجات یـافتم. شـکرگزارم که آرامش روحی دارم و فرصتی برای رشد، اما شکرگزاریم     بایـد روز به روز بیشتر شود. نمی توانم بر اساس جلسات دیروز یا آنچه گـام دوازدهم قبلا از من خواسته است هشیار بمانم. باید امروز شـکرگزارى ام را به عمل تبدیل کنم. یکی از بنیانگذاران انجمن گفـت بهتـرین راه قدردانی این است که پیام انجمن را به دیگران برسانید . بـدون عمـل، قدردانی ام صرفاً یک احساس خوب است. باید با کـار کـردن بـر روی گام دوازدهم، رساندن پیام انجمن و تمرین این اصول در تمام امور زندگی ام آن را به عمل تبدیل کنم . واقعاً شکرگزارم که توانـستم ایـن پیام را امروز منتقل کنم!