احساسات "خوب" و "بد"4                      خرداد

«اتفاقات مثبت و منفی بسیاری در طول یک روز رخ میدهد. اگر وقتی را صرف ارزش نهادن بر هر دوی این اتفاقات نکنیم، احتمالاً چیزی که به رشد ما کمک میکند، از دست خواهیم داد.»

جزوه فقط برای امروز

v

ظاهراً برخی از ما درباره اتفاقات خوب یا بد، موفقیتآمیز یا شکستبرانگیزی که هر روز در زندگی ما رخ میدهد، ندانسته قضاوت می کنیم. تمایل داریم نسبت به "خوب" احساس خوبی داشته باشیم و نسبت به "بد" احساس عصبانیت، ناکامی یا گناه داشته باشیم. با این حال، احساسات خوب و بد، اغلب با آنچه واقعاً برای ما خوب یا بد است ارتباط بسیار کمی دارد. شاید از شکستهای خود بیشتر از موفقیتهای خود درس بگیریم، به خصوص اگر شکست از پذیرفتن ریسک ناشی شود.     

نسبت دادن قضاوتهای ارزشی به عکسالعملهای عاطفی خود، ما را با طرز فکرهای قدیمی خود پیوند میدهد. میتوانیم طرز فکر خود درباره وقایع زندگی روزمره را تغییر دهیم و به آنها به عنوان فرصتهایی برای رشد و نه به عنوان خوب یا بد نگاه کنیم. به جای ارزشگذاری میتوانیم به دنبال درس گرفتن باشیم. با انجام این کار از هر یک از روزها چیزی یاد میگیریم. قدم دهم روزانه ما، ابزار بسیار خوبی برای ارزیابی رویدادهای روزانه و درس گرفتن از موفقیت و شکست است.

v

فقط برای امروز:  به من فرصتی داده شده تا اصول بهبودی را به منظور یادگیری و رشد به کار گیرم. وقتی از رویدادهای زندگی درس میگیرم، موفق میشوم.