چهارم خردادماه
الانان به من کمک کرد تا دریابم هیچ کس به آسانی نمی داند که در قلب، ذهن و روح من چه چیزی وجود دارد. من نمی توانم انتظار داشته باشم که نیازهایم برآورده شوند، مگر اینکه در ابتدا آن نیازها را توصیف کنم.من نمی توانم انتظار داشته باشم که فردی تمام آن نیازها را براورده سازد، حتی اگر آنها را شرح دهم.اگر فردی که من برای اخذ کمک به او مراجعه کرده ام قادر تباشد به من کمک کند، من می توانم از کس دیگری درخواست کمک کنم. با این شیوه فشار از روی همه ما برداشته می شود.
قبل از اینکه در برنامه بهبودی الانان قرار گیرم، انتظار داشتم آنهایی که به من نزدیکترند، بدون اینکه به آنها چیزی بگویم بدانند که چگونه احساس می کنم.. وقتی عصبانی بودم و می خواستم بحث کنم، براحتی از کوره در میرفتم. وقتی که رنجیده بودم و در جستجوی راحتی بودم، لب و لوچه ام را آویزان می کردم.وقتی می خواستم به من توجه کنند، بی وقفه حرف میزدم و نمی توانستم بفهم که چرا واکنشی را که انتظار دارم در انها نمی بینم.
دیگر انتظار ندارم کسی ذهن مرا بخواند. من همچنین پذیرفته ام که نمی توانم ذهن کسی را بخوانم. امروز در زندگیم با انسانها محترمانه رفتار می کنم چون یاد گرفته ام در جستجوی نیازهایم باشم و دیگران را ترغیب کنم تا اینگونه رفتار کنند.

 

یادآوری امروز


کمک، آسایش و حمایت برایم فراهم است. من می خواهم بدانچه که امروز نیاز دارم، دست یابم.
« من نمی توانم از کسی انتظار داشته باشم که به من کمک کند مگر اینکه نیاز به کمک را مطرح کنم.»