سلامت روحی
وقتی ناخوشی روحانی ما برطرف شود جسم و فکر ما بـه سـلامت خواهد رسید. (الکلی های گمنام)
 
به دلیل غرور زیاد، موفقیت های مادی و تیزهوشی، بـرایم خیلـی سخت است که متوجه بیماری روحی ام شوم. هوش تضادی با تواضـع ندارد، مشروط بر اینکه تواضع را در ابتدا قرار دهم . در دنیای پیشرفته امروز، هدف نهایی بسیاری از مردم کسب جایگـاه اجتمـاعی و ثـروت است. دنبال مد بودن و خود را از آنچه هستی بهتر نشان دادن بیماری روحی است. تشخیص و پذیرفتن ضعف هایم سرآغاز سلامتی روحی است. یکی از نشانه های سلامت روحی این است که قادر باشـم هـر روز از خـدا بخواهم تا هدایتم کند، تا بتوانم خواسـت او را تـشخیص دهـم و ایـن قدرت را داشته باشم که آن را به کار بندم. وقتی بفهمم هرچـه بهتـر می شوم، بیشتر. درمی یابم که چقدر به کمـک دیگـران نیازمنـدم، آن وقت است که سلامت روحی ام در بهترین حالت قراردارد.