دوم خرداد:   تنها منشأ آگاهی، تجربه است.

   هر قدر بیشتر در قطع مصرف نیکوتین باقی می مانم میل به مصرف آن کمتر می شود. احساسات ناخوشایند ناشی از سم زدایی تمام شده و گاه فراموش می کنم روزی مصرف کننده نیکوتین بودم. اکنون وقت آن رسیده تا به جای انتظار برای یک پُک دیگر در لحظه اکنون زندگی کنم. زندگی در لحظه اکنون یعنی در هر لحظه از معجزاتی که در زندگی و پیرامونم رخ می دهد آگاه باشم و لذت ببرم.

برای امروز بابت کاهش میل به مصرف و فرصت دیدن زیبایی های زندگی از خداوند سپاسگزارم.