رها شدم که خودم باشم

اگر برای این مرحله از رشدمان زحمت بکشیم، پیش از آنکـه بـه نیمه راه برسیم حیرت می کنیم. قـرار اسـت آزادی جدیـد و شـادى جدیدی را تجربه کنیم. (الکلى های گمنام)

 

اولین آزادی ام این است: آزادم امروز انتخاب کنم که الکل ننوشم . اگر واقعاً مشروب بخواهم، بر روی برنامه دوازده گام کار میکـنم و شادی این آزادی از طریق این گامها به سویم می آید، گاهی به سرعت، گاهی آهسته. آزادی های دیگر هم در راه اند و ثبت آنها در دفترچـه ام شادی جدیدی است. حالا آزادی دیگری دارم، آزادم که خـودم باشـم. آزادم که از همیشه بهتر باشم.