خارج از کنترل ....
18می.         28اردیبهشت
به نارانان آمدم چون کسی را که دوست داشتم از کنترل خارج شده بود.زندگی من هم از کنترل خارج شده بود ولی نمی توانستم این را بپذیرم.از اینکه زندگی ام دوباره به حالت طبیعی برگردد نا امید بودم .با شرکت در جلسات نارانان فهمیدم که نمی توانم به عقب برگردم و فقط باید به جلو حرکت کنم.هدف اولیه ام این بود که معتاد پاک شود تا بقیه اعضای خانواده شاد شوند.داستانم را در جلسات مشارکت می کردم چون فکر می کردم اگر به اندازه کافی باز گو کنم راهی برای نجات او پیدا می کنم.امیدوار بودم کلید های جادویی پیدا کنم که این بیماری را دور کند.به حمایت نا سالم خود ادامه می دادم و مشغله فکریم این بود که می توانم این آشفتگی را سامان بدهم.
دیوانگی ناشی از این بیماری این است که فرد دائمااتفاقات غیر منطقی و غیر قابل قبول را نادیده می گیرد.فکر می کنیم چون منطقی نیست پس اتفاق نخواهد افتاد.من خودم را با هر چه که خانواده ام برایم به وجود می آورد مطابقت می دادم .آدم دیوانه ای بودم چون هیچ چیزم برای آنها اهمیت نداشت.احساس می کردم بیماری اعتیاد قلبم را پاره کرده و ناچار شدم باور کنم که می توانم بدون آنها زندگی کنم.
فهمیدم می توانم چیزهایی را با خانواده نارانان مشارکت کنم که نمی توانم به خودم اقرار کنم یا با خودم مشارکت کنم.در یافتم که تنها راه تغییر دادن فکرم این است که آن را با صدای بلند بیان کنم.باید یاد بگیرم معتاد را از اعتیادش جدا کنم.
باید با خودم صادق باشم و بپذیرم که نیاز به کمک دارم.در یافتم که نیروی برترم مرا وادار نمی کند به یک باره به تمام قسمت های برنامه عمل کنم.چیزهایی که یاد بگیرم ‌روز به روز به من داده می شود.می فهمم که اعتیاد چیز هایی را تغییر می دهد.بله ؛اما اکنون به خاطر برنامه نارانان زندگی ام مثل گذشته نخواهد شد و در مسیر سالم پیش خواهد رفت .یاد می گیرم فقط برای امروز زندگی کنم ٫از زندگی لذت ببرم و سپاسگزار باشم.

تفکری برای امروز:
با تمرکز بر روی خودم بهتر می توانم روی دیگران تمرکز کنم.از وقتی که توانستم احساساتم را بیان کنم به اینکه از آنها بترسم به گرمی آنها را پذیرفتم و توانستم یاد بگیرم و رشد کنم .اکنون می توانم یک دوست باشم و با گوشی شنواتجربه ٫نیرو و امیدم را با تازه واردی که در رنج وعذاب است در میان بگذارم و کمک کنم به موهبت آرامش دست یابد.همانطور که این موهبت به طور رایگان به من داده شد.