...و بخشش

من بارها و بارها در شرایط مختلف سعی کردم خودم و دیگـران را ببخشم. (از دیدگاه بیل)

 

بخشیدن خود و بخشیدن دیگران دو جریان در یک رودخانه انـد که هر دو پشت سدّ خشم گیر می کنند . وقتی سد بـاز شـود، هـر دو جریان جاری می شوند. این گامها مسیری را فراهم کـرده انـد کـه بـه وسیله آنها خشم به لطف خدا از سر راه کنار می رود. در نتیجه این راه حل می توانم رحمتی را بیابم که به آن محتاجم و باعث مـی شـود کـه خودم و دیگران را ببخشم.