بیست و هفتم اردیبهشت:   تا وقتی در قطع مصرف باقی بمانم، خداوند مراقب همه چیز خواهد بود.

   در آغاز قطع مصرف جدایی از نیکوتین کمی دشوار بود. بنابراین لازم بود آن را به خدا واگذار کنم. به مرور با کاهش وسوسه و آرام شدن احساسات، به کار کردن قدم ها و ارتقاء رابطه آگاهانه با خداوندی که درک می کردم پرداختم.

برای امروز، از خداوند بابت حمایت، تمایل به قطع مصرف و مراقبت از زندگیم سپاسگزارم.