ما می بخشیم...

اغلب وقتی بر روی این گام با راهنماهایمان یا مشاوران معنویمان کار می کردیم، برای اولین بار واقعاً احساس کردیم که می توانیم دیگران را ببخشیم، بدون توجه به اینکه چقدر آنهـا را مقـصر مـی دانـستیم. دفترچه یادداشتمان قانعمان کرد که هدف، بخشش همه جانبه اسـت، اما زمانی اتفاق افتاد که مصمم وارد گام پنجم شدیم و قلباً می دانستیم که بخشش شامل حالمان می شود و می توانیم آن را بـه دیگـران نیـز بدهیم. (دوازده گام و دوازده سنت)

 

بخشش چه احساس فوق العاده ایست! برای من از لحاظ عـاطفى، روانی و روحی چه مکاشفه شگفتی بود. تنها باید بخواهی که ببخـشى، بقیه کارها را خدا خودش انجام می دهد.