26 اردیبهشت
ما همه اشتباه میکنیم .اما با پیروی از برنامه الانان و رشد یافتن در شناخت خود . از آن اشتباهات پند میگیریم ، تمامی ضررهایی را که بوجود آورده ایم قابل اصلاح هستند و میتوانیو با تغییر رفتار و معیار هایمان از تکرار این اشتباهات بپرهیزیم . بنابراین حتی دردآورترین تجربیات گذشته میتواند کمک کنند تا آینده بهتری داشته داشته باشیم . بزرگترین مانع این روند یادگیری خجالت است . خجالت بهانه ای است برای اینکه بخاطر کاری که در گذشته انجام داده یا نداده ایم از خود نفرت داشته باشیم در مغز یک آدم خجالتی نه جایی برای این واقعیت است که "ما در ان زمان بهترین کاری را که از دستمان بر می آمده انجام داده ایم و نه جایی برای این واقعیت است که " ما به عنوان یک انسان باید اشتباه کنیم "اگر خجالتی هستم باید خودرا مداوا کنم چرا که واقعا افکارم نرمال و طبیعی نیست . اگرچه شهامت زیادی لازم دارد ،ولی با مشارکت گذاشتن این احساس با یکی از دوستان الانان میتوانم این افکار مخرب را زدوده و جایی برای افکاری خوشایند تر و مفیدتر باز کنم . با کمی ، کمک میتوانم دریابم که با تغییر دید حتمی نسبت به بدترین و ناراحت کنندهترین لحظات زندگیم میتواند زیر و رو شود .

یاد آوری امروز

امروز خودرا به حدی دوست خواهم داشت که تشخیص دهم خجالت یک اشتباه است " مهمترین درسی که همه ما باید یادبگیریم عشق بلاعوض است که نه تنها شامل دیگران بلکه شامل خود ما نیز میشود .