خدا را که شناختی آرام می شوی

روشن است که زندگی پر از خشم های عمیق چیزی جـز پـوچى و نارضایتی نیست. ... اما برای الکلی هـایى کـه آرزوشـان رسـیدن بـه تجربیات معنوی و رشد یافتن است، خشم بی نهایت خطرناک است.(الکلى های گمنام)

 

خدا را که شناختی آرام می شوی. بدون خدا هیچ آرامشی در کار نیست.