24 اردیبهشت
ایا وقتی برای خرید جنسی به بقالی رفته و آن قفسه خاص را خالی می بینیم عصبانی نمی شویم ؟ خوشبختانه بقالی میتواند با با انبار گردانی و پر نمودن قفسه های خالی این مسئله را تصحیح کند این واقعیت در مورد منهم صدق میکند . یک باز نگری برای 2 گام اول میتواند فضاهای خالی و کمبودهای مرا جبران نماید . لازم نیست این عمل درد آور یا ناراحت کننده باشد . نیازی به قضاوت کردن یا دلیل تراشی برای یک قفسه خالی نیست نیست مگر تا وقتی که از وجود آن آگاه شوم . در غیر این صورت کاری برای آن انجام نداده و مشکل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند . با برداشتن گامها ، نقاط خلاء و ضعف من با گامهای بعدی پر میشوند ، قدرت شفا بخش این گامها را وقتی در می یابم که شرایط مضر قبلی دوباره ایجاد شده ولی درد آن دیگر وجود ندارد

یاد آوری امروز

وقتی راه حلی پیدا نمیکنم ، دیگر نگرانی ها ، ترسها یا نا امیدی های آزار دهنده ای دارم ، وقتی احساس گم شدن یا گیج شدن میکنم ، یک باز نگری اصولی و بدون ترس از خودم تاثیرات بسزایی بوجود می اورد هر وقت بر روی گامها کار میکنم به قدرت برترم میگویم که میخواهم معالجه شده و راه حلی پیدا کنم تا حالم بهتر شود . نیرویی که در نگرانی ها، ترسها و ضعف های روحی ام هدر میرفت میتواند صرف عملی مثبت گردد ........"ما همه آرزو داریم اتفاقات خوب رخ دهند ، اما نمیتوان تنها دعا کرد و نشست و انتظار معجزه داشت . می بایست در پس دعاهایمان عمل کنیم"