بیست و چهارم اردیبهشت:   تا وقتی به تاًیید طلبی ادامه دهیم تسلیم نمی شویم.

   گرد آمدن یک پارچه معتادان به نیکوتین در یک مکان نشانی از وجود یک نیروی برتر است. از وقتی در اولین جلسه نیکوتینی های گمنام شرکت کرده ام حتی وقتی هنوز مصرف می کردم با استقبال گرم خوشامدگو و سایر اعضا روبرو بوده ام. اعضای انجمن مرا درک کرده، هیچ قضاوتی نکرده و در عوض پیشنهاد می کردند باز هم به جلسه بر گردم. عشق و حمایت آنان نیرویی در من ایجاد نمود که حتی در ناامیدی نیز در جلسات شرکت کنم. مشارکت ها و توجه گرمشان باعث می شد تا به هنگام وسوسه یا لغزش تلفن بزنم و درخواست کمک کنم تا بتوانم برای امروز بدون مصرف نیکوتین زندگی کنم.

برای امروز هر کس و هر چیز را با عشق بلاعوض می پذیرم.