24 اردیبهشت
غرور کاذب و انکار رفقای ناباب یک فرد وابسته است، که همیشه او را به‌سمت هلاکت راهنمایی می‌کند. غرور و انکار توانایی دارند که به راحتی مرا دائماً با اشتباهاتم سرگرم کنند. غرور و انکار مدعی‌اند که با اشتباه کردن، می‌توان اشتباهاتم را درست کنم! اصول خودیاری می‌گوید، تکرار یک اشتباه و انتظار برداشت متفاوت از آن اشتباه، دیوانگی است. در حالی‌که غرور و انکار متورم مدعی هستند که اگر بازهم تلاش کنم موفق خواهم شد. امروز بادانش برنامه‌ی خودیاری‌، می‌دانم غرور و انکار متورم دیواری بلند و غیرقابل عبوری درست کرده است، که مرا از دنیای واقعیت‌ها و اطرافم دور می‌کند. امروز متوجه شده‌ام که غرور کاذب و مدیریت انکارم موجب پریشانی و آشفتگی زندگیم شده بود. غرور و انکار باعث می‌شوند که مدام در فکر واکنش و عکس‌العمل نشان‌ دادن و تلافی و مقابله به مثل و انتقام گرفتن باشم. آیا می‌دانم تنها دشمنان واقعی و شرورم غرور کاذب و انکار متورم است؟ غرور و انکار باعث شد که من در انزوای بیماریم تنها مانده و روزگارم را با خودمحوری سیاه کنم! من نمی‌دانستم که باید در جمع و اجتماع باشم و فردی مفید و مسئولیت پذیر باشم.
من به کمک یک دوست دیگر نیاز دارم!