راه آسان تر و گوارا تر

اگر این گام حیاتی را برنداریم، ممکن است به ترک الکـل موفـق نشویم.(الکلى های گمنام )

 

من مطمئناً هرگز در موقعیتی قرار نگرفته بودم که با خودم روبه رو شوم، به خصوص در آن دورانی که عذاب مصرف الکل مانند ابری سیاه مرا دربرگرفته بود. اما طولی نکشید که در جلـسات دربـاره اعـضایى شنیدم که نمی خواستند گام پنجم را انجام دهند و در حالی به انجمـن برگشته بودند که از وحشت بازگـشت بـه زنـدگى گذشـته بـه خـود می لرزیدند. راه آسانتر و گواراتر این است که این گـامهـا را بـه کـار ببندیم تا از شرّ این بیماری مرگبار رهـا شـویم و بـه همدلی مـان در جلسات و به قدرت برترمان ایمان بیاوریم.