23 اردیبهشت
امروز اصول برنامه خودیاری همان ابزاری است، که به من می‌آموزد چگونه خود را از درگیری و خشونت و خودخواهی رها کنم و با این‌کار باعث رنجش خود و آزار دیگران نشوم. امروز می‌دانم اگر خودخواهی و خشم خود را کنترل نکنم، در نهایت خود و بهبودیم به خطر می‌افتیم. خشم تنها حسی است که تمام روش و اعمالم را تحت شعاع قرار داده و از من موجودی ترسناک و غیر منطقی می‌سازد. خشم باعث می‌شود که واکنش و عکس‌العمل‌های ناگهانی و شتاب‌زده انجام دهم. اصول برنامه‌ی خودیاری به من متذکر می‌شود که من آلت دست دیگران نشوم. به راحتی از افکار و رفتار دیگران متأثر نشوم دعای آرامش ابزار اوّلیه‌ا‌ی است که توانایی دارد، مرا در زمان خشم کنترل کند. خداوندا: به من توانایی بده تا از خشم به عنوان یک احساس طبیعی استفاده کنم و آن‌را با احتیاط کامل و به آرامی در مواقع مناسب و بدون صدمه زدن به خود و دیگران به‌کار گیرم، تا مانعی باشد که مرا به‌سمت انتقام و کینه هدایت نکند. من انسانم و تابعه یک‌سری از احساسات مثبت و منفی و گاهی اشتباه خواهم کرد، امّا اصول برنامه برای خط و مشی خاصی تعیین کرده است که بتوانم جبران خسارت کنم.
خشم را به‌عشق و پذیرش تبدیل کن!