گذشته تمام شده است

تجربه انجمن به ما آموخت که نمی توانیم به تنهایی با مـشکلاتمان و با عیب های شخصیتی مان زندگی کنـیم. اگـر ... گـام چهـارم ... در آسایش خاطر مطلق آن تجربیاتی را برایمان آشکار کرد که دیگـر بـه خاطر نداشتیم ... سپس فهمیدیم که حالا بیش از پیش ضـرورت دارد که زندگی با آن روح های عذاب آور دیروز را رها کنیم. باید بـا کـسى درباره آنها صحبت کنیم. (دوازده گام و دوازده سنت)

 

هرکارى که انجام داده ام تمام شده است . دیگر نمیتوان تغییرش داد. اما با صحبت کردن با کسانى که این گام را پشت سر گذاشته اند و با راهنماها می توانم دیدگاهم را درباره آنها تغییر دهم. می تـوانم آرزوکنم که ای کاش گذشته هرگز وجود نداشت، اما اگر اعمالم را نسبت به آنچه در گذشته انجام داده ام عوض کنم، دیدگاهم نیز عوض میشـود. تنها به وسیله اعمالم و کمک دوستان الکلی ام میتـوانم احـساساتم و دیدگاهم را عوض کنم.