22 اردیبهشت                         زندگی با تجربیات روحانی

«برای اینکه مراقبه ارزشمند باشد، نتایج آن باید در زندگی روزانه نمایان شود.»

کتاب پایه

v

طی انجام برنامه، نشانههای غیر مستقیم بسیاری از حضور نیرویی برتر در زندگی به ما داده شده است: احساس پاکی که در بسیاری از ما از طریق برداشتن قدم پنجم ایجاد میشود؛ احساسی که در هنگام جبران خسارت به ما میگوید سرانجام در مسیر درستی قرار گرفتهایم؛ احساس رضایتی که در نتیجه کمک به معتادی دیگر به دست میآوریم. اما مراقبه هر از گاهی نشانههای فوقالعادهای از حضور نیروی برتر در زندگی ما به دنبال دارد. این تجربیات بدین معنا نیست که ما کامل شدهایم یا "معالجه" شدهایم. بلکه نمونههایی است که از سوی منبع بهبودی پیش روی ما گذاشته شده است و ماهیت واقعی چیزی را که در معتادان گمنام جستجو میکنیم، به ما یادآور میشود و ما را به ادامه مسیر روحانی نیز تشویق میکند.    

این تجربیات بیتردید نشان میدهند که ما وجود نیرویی بسیار برتر از خود را احساس کردهایم. اما چگونه این نیروی فوقالعاده را در زندگی عادی خود ممزوج میکنیم؟ دوستان NA، راهنما و افراد دیگر در جامعه ممکن است در موضوعات روحانی بسیار آبدیدهتر از ما باشند. اگر از آنها بخواهیم، میتوانند به ما در به کار بردن متناسب تجربیات روحانی در الگوی طبیعی بهبودی و رشد روحانی کمک کنند.

v

فقط برای امروز:  همه راهکارهای مورد نیاز برای درک تجربیات روحانی خود و ممزوج کردن آنها در زندگی روزمره خود را جستجو میکنم.