برداشتن قدم پنجم....
11می.     21اردیبهشت
وقتی شنیدم که ناحیه ما آخر هفته یک جلسه قدم چهارم برگزار می کند فهمیدم که خدا تصمیم گرفته زمان آن است که من شرکت کنم.هرگز تصورش را نمی کردم که وقتی به آنجا می رسم چه چیزی را در مورد خودم کشف می کنم.کار روی قدم چهارم به من درکی از خود واقعی ام داد و اینکه برای ادامه مسیر بهبودی در نارانان به چه چیز نیاز دارم.تصمیم گرفتم برای بدست آوردن حد اکثر فایده از کار کرد قدم چهارم لازم است قدم پنجم را بردارم «چگونگی دقیق اشتباهاتم را به خداوند ٫ به خود و به یک انسان دیگر اقرار کردم»در میان گذاشتن چیزهایی که در مورد خودم یاد گرفته ام با راهنما یا یک هم جلسه ای چه تجربه بهبودی شگفت انگیزی است!

اقرار به خداوند....
با این قدم حضور خدا و هدایت او را در زندگی ام پذیراتر هستم.امروز نه تنها می توانم‌اشتباهاتم را به خداوند اقرارکنم بلکه برای درس هایی که به من می دهد و لازم است یاد بگیرم می توانم از اوتشکر کنم .جایی هستم که خدا‌وند می خواهد باشم بدون حضور نیروی برترم نمی توانستم این برنامه را به کار ببرم .وقتی اشتباهاتم را به خدا اقرار کردم حس کردم التیام در من جا گرفت.


اقرار به خودم...
کلید قدم پنجم برای من این بود که به خودم اقرار کنم چه کسی هستم.در کل باید صادق می بودم .من می توانستم دیگران را فریب بدهم اما خودم و مطمئنا خدا را نمی توانستم.از وقتی با ذهنی باز نقطه ضعف هایم را پذیرفتم و پی بردم که نیاز به کمک دارم درک بهتری از خودم پیدا کرده ام.

اقرار به بک انسان دیگر....
وقتی افکارم را با یک عضو دیگر نارانان در میان گذاشتم و به خاطر عملکرد یا احساساتم محکوم نشدن را تجربه کردم خیلی احساس قدر دانی و تواضع داشتم بعد از بر داشتن این قدم فقط احساس عشق٫مهم بودن و پذیرش می کردم.

تفکری برای امروز:
در طی این سال ها بارها تراز نامه گرفته ام خصوصیات و نقص های پنهانی را پیدا کرده ام که خداوند کمکم کرد و به مسیر نیرو و توانایی های تازه ای هدایت کردکه نمی دانستم آنها را داشتم.خوشحالم که قدم های دوازده گانه را تا یادگیری در مورد خودم را ادامه دهم و در این فرایند زندگی ام بهتر شود.