بیست و یکم اردیبهشت:   ما عشق ورزی به خود را آغاز کرده ایم.

   هنگام تغییر فصل، نیرویی مشغول به کار است. من بر این باورم که این نیرو در زنگی من نیز مشغول به کار است. من موجودی منحصر به فرد هستم. موجودی آسمانی نیستم امّا منحصر به فرد و ممتازم. گاهی اوقات فکر می کنم آدمی بی ارزش هستم. این نگرش شاید به آن دلیل باشد که در دوران مصرف صدمات روحی بزرگی به خود زده و همیشه خود را کمتر از دیگران می دیدم. یکی از بزرگترین دلایل مصرف نیکوتین احساس بی ارزشی بود و با مصرف نیکوتین از این احساس فرار می کردم. به کارگیری اصول روحانی قدم های دوازده گانه نیکوتینی های گمنام کمک کرد تا به شناختی از خود و خدا برسم. یکی از بهترین ابزارهای برنامه قدم چهارم و پنجم بود. من درصدد شناخت بخش کوچکی از وجود خود بودم اما در قدم چهارم و پنجم کلیت خود را شناختم. قدم چهارم فقط شناسایی اعمال ناشایست نبود بلکه نگاهی جستجوگرانه و بی باکانه به تمام خوب و بد گذشته بود. وقتی به توانایی های خود آگاهی پیدا کردم بسیار هیجان زده شدم. در این قدم لازم بود پی ببرم انسان با ارزش و منحصر به فردی هستم و نقش خود را در جهان هستی پیدا کنم.

برای امروز، به خاطر خلقتم به عنوان موجودی با ارزش و منحصر به فرد، از خداوند سپاسگزارم. آفریدگارا، به خود عشق می ورزم آنچنان که تو به من عشق می ورزی.