سرانجام رها شدم

نتیجه دیگری که از بیان عیب هایمان به فرد دیگر انتظـار داریـم ، تواضع است. کلمه ای که اغلب اشتباه تعبیر میشود. ... برای این کـار ّباید به درستی بدانیم واقعا که هستیم و چه هستیم، و باید بـا جـدیت تلاش کنیم تا آن چیزی شویم که می توانیم باشیم. (دوازده گام و دوازده سنت)

 

قلباً می دانستم که اگر روزی بتوانم شاد و آزاد زندگی کنم، حتمـاً تجربیات گذشته ام را با دیگران تقسیم میکنم . لذّت و آرامشی را که بعد از انجام این کار تجربه کردم وصف ناپذیر است. تقریباً بلافاصله پس از انجام گام پنجم، احساس کردم که از دام خودم و الکل رها شـده ام این آزادی پس از 36 سال همچنان ادامه دارد. من فهمیدم که خداوند می تواند کارهایى برایم انجام دهد که خودم نمی توانم.