بردباری.....
9 می.   19اردیبهشت
من به نارانان آمدم و منتظر یک راه حل سریع برای مشکلاتم بودم.بزودی  در یافتم که این روش اتفاق نمی افتد و من فورا بهبود نیافتم اما یاد گرفتم برای درس هایی که برنامه به من داده سپاسگزار باشم.
یکی از چیزهایی که در این برنامه یاد می گیرم صبر و بردباری است که این طور تعریف شده «توانایی برای تحمل منتظر ماندن یا به تاخیر انداختن بدون دلخوری و آشفتگی یا به آرامی استقامت داشتن در زمان روبرو شدن با سختی ها».
برای یاد گرفتن ٫رشد کردن و پذیرفتن تغییرات زمان لازم است.نارانان زمانی را که من لازم دارم به من می دهد تا کار ها را به شیوه خودم انجام دهم.هیچ کس به من نمی گوید که باید سریع تر حرکت کنم.کسی مرا به خاطر اینکه درس هایم را زودتر یاد نمی گیرم سر زنش نمی کند‌.می دانم اشتباهاتی خواهم داشت اما این را هم می دانم که به کمک برنامه ٫گروه و نیروی برترم یادگیری و رشد را ادامه خواهم داد.

تفکری برای امروز:
می دانم آرامش و آسایشی که دارم نتیجه کار کرد این برنامه است و هرگز نمی خواهم آن را از دست بدهم .می دانم زمان های سختی وجود دارد و من متزلزل خواهم شد اما اشکالی ندارد.من می خواهم سهم خودم را بپذیرم درس هایم را یاد بگیرم و به جلو حرکت کنم.