19 اردیبهشت: من به ندای درونم ایمان دارم.

پس از گذشت مدتی از قطع مصرف نیکوتین علائم جسمی از بین رفت و سلامتی و شادی را احساس کردم. در جلسات از زندگی رها از مصرف نیکوتین مشارکت می کنم.
در برابر این همه تغییر، کدام تهدید درونی دوام می آورد؟ این چه چیزی است که راه را نشانم می دهد؟
بارها در مشارکت اعضاء شنیده ام که پاسخ پرسش ها، همیشه از درونشان شنیده می شود. در آرامش و سکوت ندای خردمندترین راهنمای خود را خواهم شنید. اگر به ندای درون گوش فرا دهم، به وضوح راهکار مناسب را خواهم شنید. گاهی اوقات ذهنم به شدت درگیر بازتابهای منفی افراد و چیزها قرار میگیرد. .وقتی ارتباطم را با خود از دست می دهم، در حسادت، محرومیت، خودآزاری، افسوس به حال خود، نومیدی و نفرت غرق می گردم، آرامش را از دست می دهم و در رنج و عذاب می افتم.

برای امروز، به ندای درون گوش می دهم و برای ساختن یک زندگی باشکوه به راهکارهای آن ایمان می آورم.