جنگل و درختان

... ممکن است آنچه را برای ما اتفاق می افتد با منطق و آرزوهایمان تحریف کنیم. فایده صحبت کردن با دیگران این است که مـی تـوانیم نظرات و پیشنهادات مستقیم  شان را درباره شرایط مان بدانیم. ... (دوزاده گام و دوازده سنت )

 

من بارها و بارها وقتی عصبانی بودم و ترسیده بودم به خود گفتـه ام: "درختان نمی گذارند جنگل را ببینم!" سرانجام فهمیدم که در این حالت به کسى نیاز دارم که بتواند راهنمایی ام کند تا بتوانم فرق میان درختان و جنگل را بفهمم. کسى که بتواند راه بهتری به من پیـشنهاد کند. کسى که کمکم کند تا آتش روشن کنم و کسى کـه نگـذارد بـه صخره ها و موانع برخورد کنم. از خدا خواستم وقتی در جنگل هستم به من شـجاعت زنـگ زدن به یکى از اعضای انجمن را بدهد.